Om achteraf misverstanden te voorkomen is het noodzakelijk om

voorafgaande aan een afspraak deze Algemene Voorwaarden te lezen.

 

Aanvaarding

 

Het maken van een afspraak betekent dat u akkoord gaat met onderstaande Algemene Voorwaarden.

 

 

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten en leveringen van hypnotherapie Frans Verhoeve van toepassing, zowel voor particulieren als bedrijven. Hypnotherapie Frans Verhoeve behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of wijzigen. Hypnotherapie Frans Verhoeve staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 67737838.

Hypnotherapie Frans Verhoeve staat ingeschreven bij de beroepsorganisatie BATC onder nummer BR-02760 en is in het bezit van een AGB-code: 90105042, waardoor je wellicht een deel van de behandeling via de zorgverzekeraar terug kan ontvangen. Deze vergoeding heeft te maken bij welke zorgverzekeraar en soort premie/dekking de cliënt heeft afgesloten. De cliënt blijft verantwoordelijk over het wel of niet recht hebben op een vergoeding bij de zorgverzekeraar en dient dit zelf bij de zorgverzekeraar te informeren.

 

Artikel 2. Vertrouwelijkheid

Alles wat in het contact tussen Hypnotherapie Frans Verhoeve en cliënt besproken wordt, blijft vertrouwelijk. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld.

De sessies worden opgenomen doormiddel van video opname, deze zijn voor eigen studie. Geen van deze opnamen zullen openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke goedkeuring van de cliënt.

Deze opname worden niet online opgeslagen, en na 3 jaar verwijderd uit het archief van hypnotherapie Frans Verhoeve.

 

Artikel 3 Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak door de cliënt en via de mail bevestigd door Hypnotherapie Frans Verhoeve. Hypnotherapie Frans Verhoeve is gerechtigd aanmeldingen te weigeren. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van reden aan de cliënt medegedeeld.

 

Artikel 4. Annulering en afmeldingen

4.1. Het afmelden van een consult dient, door de cliënt of opdrachtgever, uiterlijk 48 uur van te voren te geschieden. Indien binnen de gestelde 48 uur van te voren wordt afgezegd, zal de consultprijs worden doorberekend.
4.2. Hypnotherapie Frans Verhoeve behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor hij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
4.3. Bij het niet komen op een consult zonder een afmelding wordt de consultprijs volledig doorberekend.

 

Artikel 5 Prijzen

5.1. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
5.2. De kosten van 1 sessie of een totaal programma wordt door hypnotherapie Frans Verhoeve via de mail bevestigd.
5.3. Hypnotherapie Frans Verhoeve kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 6 Betalingen

Betaling geschiedt via een factuur met ideal, op Bankrekeningnummer: NL43 INGB 0008 0093 12 t.a.v. hypnotherapie Frans Verhoeve. Deze factuur krijg je na de behandeling via de mail, Contant betalen na de behandeling is ook mogelijk.

 

Artikel 7 Geen medische diensten

Hypnotherapeut Frans Verhoeve is geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Ik stel dus geen medische diagnoses, schrijf geen geneesmiddelen voor/ of verminder geneesmiddelen en lever geen medische diensten of voedingsadviezen. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op in het métier van de hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

 

Artikel 8 Garantie

Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Wij kunnen enkel garanderen dat we ons uiterste best doen om de cliënt te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij de cliënt zelf.

 

Artikel 9 Betwisting

Wij halen schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden op te nemen. In geval van betwisting, d.w.z. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnotherapie is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotherapeut. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding én de inspanning van de cliënt. Ook al doen wij ons werk correct, en geven we de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Hypnotherapie Frans Verhoeve zal de door hem te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.
10.2. Hypnotherapie Frans Verhoeve is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van grove verwijtbare tekortkomingen.
10.3. Indien Hypnotherapie Frans Verhoeve aansprakelijk mocht zijn voor grove verwijtbare schade, dan is de schade beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.4. Hypnotherapie Frans Verhoeve is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van het consult bij de cliënt aanwezige psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.
10.5. Hypnotherapie Frans Verhoeve kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.
10.6 Hypnotherapie Frans Verhoeve is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk), studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Hypnotherapie Frans Verhoeve tegen alle aanspraken van derden terzake.

 

Artikel 11. Toepassing recht en geschillen

11.1. Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee

verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.
11.2. Wanneer Hypnotherapie Frans Verhoeve en opdrachtgever niet in staat zijn om        meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan de bevoegde rechter.

11.3.Hypnotherapie is aangesloten bij de beroepsorganisatie BATC, en voldoet daarmee aan de voorschriften uit de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ( WKKGZ).

http:// www.batc.nl